Ministère de la culture Inrap

Úvod

Upútavka Európskych dní archeológie 2022

Európske dni archeológie v Európe:

© Ministerstvo kultúry a športu, Vláda Španielskeho kráľovstva

Od roku 2010 francúzske Ministerstvo kultúry zverilo koordináciu a propagáciu francúzskych Národných dní archeológie Národnému inštitútu preventívnych archeologických výskumov (INRAP).


Tieto tri dni budú slúžiť na zvýšenie povedomia európskych návštevníkov o archeológii a na ich zoznámenie sa so všetkými aspektmi archeológie. Uskutoční sa celý rad pôvodných podujatí, ktorých cieľom bude umožniť rodinám, školám, študentom, nadšencom histórie, jednoducho všetkým zvedavcom objaviť ich archeologické dedičstvo. V širokej škále programov dostupných počas Európskych dní archeológie sú napríklad návštevy miest, ktoré zvyčajne nie sú prístupné verejnosti (archeologické náleziská, výskumy, výskumné strediská, archeologické zbierky, atď.), stretnutia s archeológmi, ktorí budú prezentovať ich prácu, ako aj celý rad zaujímavých a poučných aktivít (predstavenie výskumov, ukážky práce, workšopy, atď.).

Francúzske Národné dni archeológie sa rozšírili do Európy v roku 2019. V tomto roku sa na podujatí zúčastnilo 17 krajín. V roku 2020 sa francúzske Národné dni archeológie stali Európskymi dňami archeológie.

V dôsledku pandémie COVID-19 v roku 2020 sa však Európske dni archeológie (EDA) neuskutočnili v ich pôvodnej podobe.


Na oslavu archeológie s celou verejnosťou francúzsky INRAP spustil podujatie #Archeorama.


Popri podujatiach s priamou účasťou verejnosti - pokiaľ to epidemiologická situácia umožnila - #archeorama otvorila možnosti vytvorenia digitálnych podujatí a využitia online zdrojov: stretnutia s archeológmi na sociálnych sieťach, zverejnenie nových videí, online prednášky, virtuálne prehliadky výstav, 3D modely archeologických nálezísk, archeologickej krajiny a nálezov, atď.

Nasledujúce Európske dni archeológie 2021 boli naozaj úspešné - s viac než 1 400 podujatiami naprieč Európou a s 26 zúčastnenými európskymi krajinami. Európske krajiny sa znova predviedli v plnej sile. V samotnom Francúzsku sa uskutočnilo viac než 570 podujatí: archeologické náleziská a výskumy výnimočne sprístupnené verejnosti, vzdelávacie a zábavné aktivity, archeologické skanzeny, stretnutia s archeológmi, návštevy laboratórií, výstavy, projekcie a iné.  Počas troch dní mala verejnosť príležitosť absolvovať bohatý program vytvorený všetkými, ktorí sa v súčasnosti na archeologickej práci zúčastňujú.

Úspešná bola aj akcia "Archeológia za závesom" ("#ArchaeologyBehindtheCurtain”) s 32 novými podujatiami po celom Francúzsku, pričom verejnosti ponúkala šancu zažiť miesta alebo zbierky, ktoré sú zvyčajne neprístupné: v depozitároch múzeí, v "zákulisí", ďalej výstavy či laboratóriá, tvorivé dielne a podobne.

Video: úvod do keramickej tvorivej dielne pre školské deti; deti vyberajú keramické črepy tak, aby ich poskladaním objavili pôvodný predmet.

Francúzsky Národný inštitút preventívnych archeologických výskumov (INRAP):

Národný inštitút preventívnych archeologických výskumov (INRAP) je francúzskou verejnoprávnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti francúzskeho Ministerstva kultúry a výskumu. Vytvorený bol v roku 2001 na základe Zákona o preventívnej archeológii.

Jeho 2 200 zamestnancov, pracujúcich v ôsmich regionálnych a medzinárodných oddeleniach, 42 výskumných centrách a v centrále v Paríži z neho robia najväčšiu európsku archeologickú výskumnú inštitúciu.

Inštitút rozpozná a skúma archeologické dedičstvo ešte pred investičnou činnosťou.

Jeho pôsobnosť sa vzťahuje na celú krajinu, na všetky obdobia od najstaršieho praveku po súčasnosť. Archeologické výskumy vykonáva vo všetkých typoch prostredí: v mestskom, vidieckom, podvodnom aj podmorskom, na trasách diaľnic a železníc, na trasách elektrických vedení či plynovodov. Ako národná výskumná inštitúcia vykonáva okolo 1 800 archeologických prieskumov a 200 výskumov ročne, pre súkromných aj verejných developerov v pevninskom Francúzsku aj v jeho zámorských teritóriách.

INRAP informácie z týchto prieskumov a výskumov analyzuje, interpretuje a sprístupňuje vedeckej komunite.

Inštitút ako vedúci poskytovateľ archeologických informácií a publikácií vo Francúzsku a v Európe podstatnou mierou prispieva k rozvoju archeologických a historických znalostí, ako aj k dôležitým témam našej súčasnosti, ako sú: migrácia, klíma, životné prostredie, zdravie, poznatky o územiach, o ekonómii atď.

Jeho poslanie zahŕňa aj šírenie archeologických poznatkov medzi čo najširšie publikum.

V zmysle toho inštitút najčastejšie v spolupráci s developermi organizuje početné akcie pre verejnosť, ako sú prehliadky lokalít, výstavy, publikácie, audio-vizuálne diela a konferencie. Každoročne tretí júnový víkend naprieč Francúzskom aj členskými krajinami Rady Európy INRAP organizuje Európske dni archeológie pod záštitou Ministerstva kultúry Francúzskej republiky v spolupráci s verejnoprávnymi kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a miestnymi úradmi.

Ciele podujatia

Prehľad ich programu je zhromaždený na jednom mieste - na digitálnej platforme journees-archeologie.fr, kde je verejnosti prezentované množstvo a rôznorodosť archeologického dedičstva, ako aj iniciatív súvisiacich s archeológiou v Európe. EDA umožňujú vytvorenie siete ľudí akýmkoľvek spôsobom zainteresovaných do archeológie vo všetkých krajinách Rady Európy.

Hlavné ciele Európskych dní archeológie sú:

  • zvýšiť povedomie obyvateľov Európy o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy;
  • zviditeľniť archeológiu rôznym typom publika a médií;
  • podnietiť uvedomenie si potreby ochrany archeologického dedičstva u širokej verejnosti aj u politických predstaviteľov;
  • umožniť verejnosti spoznať celú mozaiku kultúr Európy;
  • pritiahnuť nové publikum, ktoré zvyčajne nenavštevuje miesta, kde sa vykonáva archeológia; predstaviť verejnosti celú postupnosť archeologickej práce: "od vykopávok do múzea”;
  • propagovať šírenie poznatkov medzi profesionálmi v archeológii a obyvateľmi Európy

Európske dni archeológie sa konajú každoročne tretí júnový víkend vo všetkých členských krajinách Rady Európy.

-->