Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

25 results
Dolnośląskie, Wrocław

Muzeum Archeologiczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia/ Museum of Archaeology, City Museum of Wrocław

Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław

https://www.facebook.com/muzeum.archeo, https://www.facebook.com/muzeum.miejskie.wroclaw,

Piąta edycja imprezy plenerowej “Ludzie Ognia“, organizowanej na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, mieszczącego się w dawnym Arsenale Miejskim, poświęcona będzie prezentacji rzemiosł praktykowanych na Śląsku w początkach naszej ery, opartych na wykorzystaniu ognia. Muzeum Archeologiczne jako jeden z siedmiu oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia specjalizuje się w archeologii Śląska./ The fifth edition of the open-air event “People of Fire“, organised in the inner yard of Museum of Archaeology, located in the Wroclaw City Arsenal, will be focused on the presentation of crafts practised in ancient times in Silesia and based on the use of fire. The Archaeological Museum, as one of seven branches of the Wroclaw City Museum, specialises in the archaeology of Silesia.

Demonstration

Wytop żelaza w piecu dymarskim/ Iron smelting in a bloomery furnace
Tradycyjnie już osią programową spotkania będzie wytop żelaza w piecu dymarskim, stanowiącym rekonstrukcję urządzeń działających m.in. na obszarze dzisiejszego Wrocławia w początkach naszej ery. Podczas pierwszego dnia imprezy wznoszony będzie gliniany szyb pieca, a w specjalnym palenisku prażona ruda żelaza przeznaczona do wytopu. Równolegle działać będzie warsztat kowalski wytwarzający przedmioty wzorowane na zabytkach archeologicznych z okresu rzymskiego. W drugim dniu dymarze-rekonstruktorzy przeprowadzą proces wytopu, którego finałem będzie wydobycie z pieca i wstępne przekuwanie tzw. łupki żelaza./ Traditionally the main focus of the event will be on iron smelting in a bloomery furnace, which is a reconstruction of devices operating in the area of today's Wrocław in the beginnings of AD. During the first day of the event, a clay furnace shaft will be built and iron ore will be roasted in a special hearth. At the same time, the blacksmith's workshop will produce items based on archaeological artefacts from the Roman period. On the second day, reneactors-craftsmen will conduct the smelting process, which will be culminated with removing from the furnace of so-called iron bloom and it's primary smithing.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00 Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Demonstration

Prezentacje warsztatów rzemieślniczych/ Presentations of the craftsmen's workshops
W trakcie festynu “Ludzie Ognia“ przedstawiona będzie również cała paleta innych „wysoko-temperaturowych” rzemiosł, takich jak odlewnictwo brązu, złotnictwo, szklarstwo i garncarstwo./ During the 'People of Fire' festival, a whole range of other “high-temperature“ crafts such as bronze casting, goldsmithing, glassmaking and pottery will also be presented.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00 Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Show

Pokazy grup rekonstrukcyjnych/ Re-enactment groups presentations
W ramach festynu “Ludzie Ognia“ szerszy kontekst historyczny dla pokazów rzemieślniczych przedstawią grupy rekonstrukcyjne prezentujące strój, uzbrojenie oraz różne aspekty życia codziennego, zarówno rzymskich żołnierzy, jak i barbarzyńskich wojowników./ During the festival 'People of Fire', a wider historical context for the craft demonstrations will be provided by re-enactment groups presenting costume, weaponry and various aspects of everyday life, both of Roman soldiers and barbarian warriors.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00 Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Show

Pokaz ogniowy z wykorzystaniem pyłu bursztynowego/ Fire show using amber dust
Jedną z atrakcji festynu “Ludzie Ognia“ będzie niezwykle efektowny pokaz ogniowy z wykorzystaniem pyłu bursztynowego w wykonaniu rzemieślnika-bursztynnika. Będzie on również demonstrował różne techniki obróbki bursztynu./ One of the attractions of the 'People of Fire' festival will be an extremely impressive fire show with the use of amber dust performed by an amber artisan. He will also demonstrate various techniques of amber processing.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00 Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Warsztaty języka łacińskiego/ Latin language workshops
W ramach festiwalu “Ludzie Ognia“ odbędą się warsztaty języka łacińskiego prowadzone przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego./ As part of the 'People of Fire' festival, there will be Latin language workshops conducted by the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies of Wrocław University.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 11:45 et de 12:00 à 12:45Sunday 19 June de 11 à 12:30

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Workshop

Warsztaty manualno-plastyczne/ Manual-art workshops
W trakcie trwania imprezy “Ludzie Ognia“ prowadzone będą kreatywne warsztaty manualno-plastyczne skierowane do rodzin z dziećmi, wykorzystujące motywy zaczerpnięte z kultury antycznej./ In the course of the 'People of Fire' event, creative manual-art workshops will be carried out, addressed to families with children, using motifs taken from ancient culture.

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 17:00 Sunday 19 June de 11:00 à 17:00

Children, Family

Schoolchildren :

Preschool, Primary

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Dolnośląskie, Głogów

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

http://www.muzeum.glogow.pl/

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, to samorządowa instytucja kultury, której Organizatorem jest Gmina Miejska Głogów. Wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 97. Powołane zostało w 1976 r.
W skład zbiorów wchodzą: zabytki archeologiczne, trzecia pod względem wielkości kolekcja numizmatów w Polsce, obiekty związane z historią miasta, bogata kolekcja gramofonów i radioodbiorników oraz zabytki etnograficzne. Ponadto muzeum posiada kolekcję sztuki współczesnej. Zbiory są stale wzbogacane m.in. dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym, zarówno w samym Głogowie jak i w jego okolicach.

Exhibition

Wystawa „W krainie czerwonego złota. Archeologia na placu budowy Huty Miedzi Głogów”
Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych w Żukowicach przeprowadzonych w latach 1967-1972 odkryto cenne pradziejowe cmentarzyska i wczesnośredniowieczne osady. Ich wyniki znacząco wzbogaciły zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, zostały częściowo opublikowane i posłużyły do realizacji wielu wystaw, także i wystawy zatytułowanej „W krainie czerwonego złota. Archeologia na placu budowy Huty Miedzi Głogów”, po której odbędzie się oprowadzanie kuratorskie.

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 13:00

Family, Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Workshop

Odkryj w sobie archeologa
Warsztaty archeologiczne dla rodzin i dzieci.

Tego dnia dziedziniec głogowskiego muzeum zamieni się w ekspedycję archeologiczną! Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest archeologia, zaprezentowany zostanie warsztat pracy archeologa poprzez eksplorację zabytków w przygotowanym mini wykopie archeologicznym, a także będą mogły uczestniczyć w rekonstrukcji wykopanych obiektów.

Free

Saturday 18 June de 10:00 à 12:00

Children, Family

Dolnośląskie, Głogów

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Portowa 1c, 67-200 Głogów

http://muzeum.glogow.pl/p,1,osrodek-archeologiczno-numizmatyczny-oddzial-muzeum-archeologiczno-histo

Ośrodek Archeologiczno-Numizmatyczny dawniej Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych będący oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie od 2010 r. realizuje swoje cele w ramach trzech podstawowych działań: przechowywania i zabezpieczania zbiorów archeologicznych, konserwację zabytków oraz udostępniania zbiorów do celów naukowych i wystawienniczych. Działalność realizowana jest przez trzy jednostki organizacyjne: Pracownię Archeologiczną, Pracownię Konserwatorską oraz Pracownię Numizmatyczną.

Open house

Przez dziurkę od klucza
W ramach otwarcia miejsc na co dzień niedostępnych pokażemy co skrywają pomieszczenia Pracowni Konserwatorskiej OAN oraz zaprezentujemy tajniki pracy naszego muzealnego konserwatora. Podczas zwiedzania, przedstawiona zostanie działalność pracowni – metody zabezpieczania i zabiegi, którym poddawane są zabytki.

Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Période(s) archéologique(s) :

Prehistory, Middle Age, Modern era

Free

Friday 17 June de 10:00 à 11:00 et de 12:00 à 13:00

Family

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Kujawsko-pomorskie, Izbica Kujawska

Cultural Park in Wietrzychowice

UL NARUTOWICZA 63
87-865 IZBICA KUJAWSKA

Photo, plastic competition. Visitant the Wietrzychowice Cultural Park with an archeologist.

Workshop

Plastic and photographic competition.
Photos. Plastic works of the megalytic tube model.

Free

Sunday 19 June de 08:00 à 16:00 Friday 17 June de 08:00 à 16:00

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

School group visits

Educational trip.
A trip in the Wietrzychowice Cultural Park with an archeologist.

Free

Friday 17 June de 09:00 à 12:00

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Kujawsko-pomorskie, Gąsawa

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 Gąsawa

www.biskupin.pl

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Dziś w rezerwacie znajdują się rekonstrukcje: obozowiska łowców i zbieraczy, osady pierwszych rolników, osady obronnej na półwyspie oraz wioski piastowskiej.

Discovery tour

Pokazy życia codziennego
W czterech rekonstrukcjach na terenie rezerwatu archeologicznego odbywać się będą pokazy popularyzujące życie człowieka w przeszłości prowadzone przez odtwórców oraz edukatorów muzealnych ubranych w stroje z epoki. Dawne jadło, muzyka, pokazy rzemiosł.

22.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 19 June de 10:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 18:00 Friday 17 June de 10:00 à 18:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

-

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

-

Exhibition

Zwiedzanie wystaw czasowych (także z kuratorem)
- „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park kulturowy Sarnowo. Park kulturowy Wietrzychowice” (wypożyczona z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi),
- “Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w badaniach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku“
(wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku)
- “Na skraju tęczy pod smoczą strażą. Skarby przedmiotów metalowych z Brudzynia, Cierpic i Elgiszewa“

Free

Sunday 19 June de 10:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 18:00 Friday 17 June de 10:00 à 18:00

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

-

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

-

Workshop

Warsztaty i gry
- warsztaty lepienia z gliny,
- gra terenowa „Poszukiwacze zaginionych skarbów…”,
- tematyczne animacje plastyczne,
- dawne gry i zabawy.

Free

Sunday 19 June de 10:00 à 18:00 Saturday 18 June de 10:00 à 18:00 Friday 17 June de 10:00 à 18:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

-

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability

-

Lubelskie, Chodlik

Chodlik, grodzisko i baza archeologiczna

Chodlik 78

Chodlik.edu.pl

Zapraszamy na EDA w Chodliku! W programie: wystawa zabytków z badań w Chodliku i Żmijowiskach! Piknik archeologiczny oraz WARSZTATY BIOARCHEOLOGICZNE organizowane przez Koło Bioarcheologii WA UW oraz PAN Muzeum Ziemi! Budujemy piec do wytopu żelaza oraz wczesnośredniowieczną kuźnię! Impreza Wianki nad Chodelką z ogniskami oraz I Przeglądem Filmów Archeologicznych w Chodliku! Otworzymy również ścieżkę dydaktyczną po grodzisku!

Organizatorzy: Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, Gmina Karczmiska, PAN Muzeum Ziemi, Stowarzyszenie Historyczne Pasja, Koło Naukowe Bioarcheologii Wydziału Archeologii UW, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, IKSIO PAN, Koło Naukowe Geodetów SCITUS z Olsztyna!

Exhibition

Wystawa zabytków
Wystawa zabytków archeologicznych z badań Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Misji Archeologicznej w Chodliku

Free

Sunday 19 June de 12:00 à 19:00 Saturday 18 June de 12:00 à 19:00

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Warsztaty archeologiczne oraz bioarcheologiczne!
Warsztaty archeologiczne dla dzieci i młodzieży (we współpracy z Kołem Bioarcheologii UW, PAN Muzeum Ziemi), stoisko Stowarzyszenia Historycznego Pasja, archeologia doświadczalna (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN).
Zajęcia dla dzieci organizowane przez animatorów z Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach oraz Pan od Historii!

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 18:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Tasting session

Wianki nad Chodelką!
Impreza archeologiczno – etnograficzna; noc świętojańska nad Chodelką, zabawa przy ogniskach, wicie wianków i puszczanie na Chodelce; poczęstunek przy ognisku: nocny I Przegląd Filmów Archeologicznych! Impreza przy przystani nad Chodelką!

Free

Saturday 18 June de 20:00 à 23:59 et de 00:00 à 00:00Sunday 19 June de 00:01 à 05:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Zwiedzanie grodziska w Chodliku z archeologami
Oprowadzanie przez archeologów po grodzisku w Chodliku, opowiadanie o zabytku oraz badaniach.

Free

Sunday 19 June de 14:00 à 16:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lubuskie, Witków

Zamek rycerski w Witkowie // The Castle in Witków

Witków 54A,
67-130 Witków

http://www.muzeum-swidnica.org/pl/

Witków należy do najlepiej zachowanych przykładów średniowiecznych siedzib rycerskich na Śląsku. W dotychczasowych badaniach uwagę poświęcano niemal wyłącznie wieży datowanej na przełom XIV i XV w., gdzie zachowały się gotyckie polichromie. Najnowsze rezultaty prac architektonicznych i archeologicznych pokazują jednak dużo większą niż dotychczas sądzono skalę założenia.

Witków is one of the best-preserved examples of medieval seats of knights in Silesia. In the research so far, attention has been paid almost exclusively to the tower house, where gothic polychromes have been preserved. The tower dates back to the turn of the 14th and 15th centuries. The latest results of architectural and archaeological works show a much larger scale of the complex than previously expected.

Guided tour

Odkrywamy zagadki zamku w Witkowie // Discover the secrets of the Castle in Witków
Zapraszamy do odwiedzenia terenu badań wykopaliskowych i odkrycia tajemnic zamku w Witkowie. Oprowadzanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.
Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

Visit the archaeological site and discover the secrets of the Castle in Witków! The tour will take place in Polish and English language.
The event organizer is the Archaeological Museum of the Middle Odra River Area.

Free

Friday 17 June de 10:00 à 13:00

General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Digital offers

Relacja z badań na terenie zamku w Witkowie // Report from the excavations in the Castel in Witków
Relacja na żywo z prowadzonych przez nasze muzeum badań w Witkowie będzie transmitowana na muzealnym kanale w serwisie YouTube. Link do relacji zostanie udostępniony w czerwcu.

For those who cannot be in Witków, a live broadcast on YouTube is planned. The link will be available in June.

Free

Friday 17 June de 12:00 à 12:30

General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Mazowieckie, Mława

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

ul. 3 Maja 5
06 500 Mława

muzeum.mlawa.pl

W dniach 17-18 czerwca 2022 r. obędzie się cykl wydarzeń, zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Archeologii.

W piątek edukator przeprowadzi w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie archeologiczne warsztaty dla uczniów „Pradziejowa codzienność”. O godz. 13:00 w Muzeum odbędzie się prezentacja albumu „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”.

Kolejnego dnia od godz. 10:00 do 14:00 w parku miejskim realizowane będą „Warsztaty archeologiczne”, adresowane do rodzin z dziećmi i odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Ponadto w sobotę w godz. od 13:00 do 18:00 Muzeum zaprasza na oprowadzanie kuratorskie i warsztaty rodzinne.

Guided tour

Medycyna i higiena w dawnych wiekach
Oprowadzanie kuratorskie po stałej ekspozycji “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej“

Free

Saturday 18 June de 16:30 à 17:30

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Accessibility

Mental disability

Możliwość wykorzystania schodołazu

Guided tour

Piękne i użyteczne, czyli przedmioty osobiste sprzed 2000 lat
Oprowadzanie kuratorskie po stałej ekspozycji “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej'

Free

Saturday 18 June de 15:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Accessibility

Mental disability

Możliwość skorzystania ze schodołazu

Workshop

Pradzieje Ziemi Zawkrzeńskiej
Warsztaty dla rodzin w Muzeum realizowane na stałej ekspozycji “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej“ z wykorzystaniem kart pracy

Free

Saturday 18 June de 13:00 à 14:00

Children, Family, Adults

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Możliwość wykorzystania schodołazu

Workshop

Warsztaty Archeologiczne
Warsztaty dla dzieci w parku miejskim. Uczestnicy dowiedzą, jak wyjątkową i niezwykle interesującą nauką jest archeologia oraz poznają tajniki pracy archeologa. Podczas warsztatów między innymi nauczą się opisywania zabytków, sklejania ceramiki, będą wykonywać modele wykopu oraz rekonstrukcje zabytków.

Free

Saturday 18 June de 10:00 à 14:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Demonstration

Prezentacja albumu stałej ekspozycji “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej“
Prezentacja albumu stałej ekspozycji “Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej“

Free

Friday 17 June de 13:00 à 14:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Możliwość wykorzystania schodołazu

Mazowieckie, Warsaw

Online conference

Nowy Świat 72, Warsaw

http://www.iksiopan.pl/

The main focus of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS is the study of the ancient and modern civilizations stemming from cultural and religious traditions different than those of modern Europe. The Institute has been created in 2010 on the basis of two scientific institutions - Research Center for Mediterranean Archaeology PAS and the Center for Studies on Non-European Countries PAS. It has taken over the achievements and methodologies of archeological research in Egypt, Sudan, Syria, Israel, and Cyprus that lasted nearly a century and has inherited extensive work of linguistic, cultural, and religious studies as well as research in the area of developmental sociology of modern Asian and African countries.

Lecture

W poszukiwaniu Praindoeuropejczyków - wykład online
Wykład poprowadzi mgr Krzysztof Gutowski. Tematem wykładu jest pochodzenie, dzieje migracji oraz charakterystyka kulturowa Praindoeuropejczyków. W czasie wykładu porozmawiamy o teoriach na temat praojczyzny ludów indoeuropejskich, niełatwych dziejach migracji ludzi, języków i kultur w starożytności, a także o tym, jakie elementy wiedzy o praindoeuropejskiej kulturze możemy (i czy w ogóle możemy) zrekonstruować. Za obszar z którego wywodzić się mają ludy mówiące językami indoeuropejskimi wskazywany praktycznie każdy fragment Eurazji (od koła podbiegunowego po Indie i od Wysp Brytyjskich po zachodnie Chiny). Dziś dominują dwie hipotezy: stepowa oraz anatolijska. Od dziesięcioleci trwają też spory na temat szlaków i charakteru migracji ludów, które od Praindoeuropejczyków się wywodzą. Na wykładzie można będzie dowiedzieć się więcej między innymi o tym, czy uzasadnione jest stawianie znaku równości między Słowianami i Praindoeuropejczykami, o tym jak kwestia indoeuropejskości wykorzystywana była i jest do celów politycznych oraz o tym, jak różne dyscypliny nauki – językoznawstwo, archeologia, genetyka i religioznawstwo - współpracują by wypracować najbardziej prawdopodobną wizję początków indoeuropejskiej wspólnoty językowej.

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 13:00 et de 12:00 à 13:00

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Mazowieckie, Warszawa

Warsaw-Bródno Hillfort

ul. Przy Grodzisku 130, 00-001 Warszawa

https://zabytek.pl/en/obiekty/warszawa-grodzisko

The Hillfort in Bródno-Stare and the settlement are the only early medieval settlement complex in the area of today's Warsaw that has been excavated. The settlement complex is located in the area of Bródno Forest.
The fort was built in the 10th century and was erected on a dune situated among the marshes stretching between the Skurcza and Zaza rivers. Due to its location, it served a refugial function , being a place of shelter for the people of the nearby settlement.
The Hillfort on Bródno is a ring-shaped fort. Its dimensions are approx. 40 x 47 m.
The fort functioned until the beginning of the 11th century, and the settlement located north-west of it, existed until the end of the 11th century.
In 2008, the Warsaw Archaeological Park was established here.

Workshop

The Archaeological Picnic
Participants of the archaeological picnic will be able to participate in workshops prepared by scientists from the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw and the State Archaeological Museum in Warsaw, which will be assisted by archaeology students. The third of the organizers is the Office of the Capital City of Warsaw for the Targówek District.
Participants will be able to make a clay vessel, make a selvedge or make beads from modelling clay, etc. The event will be accompanied by lectures, an exhibition and a walk with an archaeologist around the fortified settlement.

Free

Sunday 19 June de 12:00 à 19:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Participation in archaeological workshops and getting to know the profession of an archaeologist.

Małopolskie, Kraków

Muzeum Archeologiczne w Krakowie/Archaeological Museum in Krakow

ul. Senacka 3
21-002 Kraków

http://ma.krakow.pl/

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, najstarsza tego typu placówka na ziemiach polskich, serdecznie zaprasza do zwiedzania: wystaw stałych czasowych w gmachu głównym przy ul. Senackiej 3 (wejście na wystawy od ul. Poselskiej 3), niewielkiej wystawy w podziemiach kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie oraz oddziału w zespole dworsko-parkowym w Nowej Hucie-Branicach (ul. Sasanek 2a).
Archaeological Muzeum in Krakow cordially invites to visit: Main building, entrance from 3 Poselska Street, small exhibition under St. Adalbert's church on the Main Market Square and exhibition in the muzeum's branch in Nowa-Huta Branice (2A Sasanek Street ).

Discovery tour

Muzeum Archeologiczne od kuchni - zwiedzanie pracowni muzealnych
Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie pracowni muzealnych!
10:00 – Tajemnice muzealnego Archiwum
11:00 – Czy skarb zawsze jest ze złota? O skarbach muzeum.
UWAGA! Ze względów technicznych zamienione na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej “Bogowie Starożytnego Egiptu“.
12:00 – Zabytki „u lekarza” - konserwacja zabytków
13:00 – “Wykorzystanie kamiennego budulca we wczesnorzymskich osadach kultury puchowskiej w rejonie podkrakowskim“

Spotkania odbędą się w języku polskim, w gmachu głównym muzeum, wejście od ul Senackiej 3. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca grupy nie mogą liczyć więcej niż 10 osób. Zapisy pod nr tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub przez e-mail: rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl

Ponadto zapraszamy na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem:
1) 14:00 Bogowie starożytnego Egiptu
2) 15:00 Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
3) 16:00 Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera
W tym przypadku grupa może liczyć 25 osób na jednego przewodnika. Zapisy pod nr tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub przez e-mail: rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl

Koszt: 2 zł/os.

Free

Friday 17 June de 10:00 à 16:00

Family, Adults, General public

Lecture

Wykłady dla publiczności
Wykłady archeologów poświęcone aktualnym badaniom prowadzonym przez muzeum oraz historii archeologii krakowskiej.
Wykłady będą odbywać się w oddziale Muzeum w Nowej Hucie-Branicach, ul. Sasanek 2A.
Tematy wykładów:
13:00 - mgr J. Bober „Archeolodzy dla Nowej Huty”
14:00 – mgr A. Kolasa „Stanisław Buratyński- legenda nowohuckiej archeologii”
15:00 – dr M. Byrska-Fudali, mgr J. Rodak „Wyznacznik czasu - zapinki z Krakowa Mogiły”
16:00 – mgr E. Kubica-Kabacińska „Zespół dworsko-parkowy w Branicach od średniowiecza po czasy nowożytne w świetle badań archeologicznych i historycznych”
17:00 – mgr I. Wójcik „Ratownicze badania wykopaliskowe na przykładzie wielokulturowego stanowiska w Koszycach, gm. Loco”

Wykłady odbędą się w języku polskim.

Zapraszamy również na warsztaty dla dzieci w godzinach 13:00-18:00.

Wstęp: 2 zł/os.

Free

Saturday 18 June de 13:00 à 18:00

Children, Family, Adults

Aktualnie brak informacji o dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Lecture

Wykłady dla publiczności
Wykłady archeologów na temat prowadzonych aktualnie przez muzeum badań oraz historii archeologii krakowskiej.
Tematy:
11:00 - Dr hab. J. Górski, wykład inauguracyjny
12:00 - dr M. Woźny, „O początkach archeologii w Krakowie w XIX w.”
13:00 - dr D. Stefański, „Osadnictwo człowieka neandertalskiego w Jaskini Ciemnej w świetle nowych badań wykopaliskowych.”
14:00 – dr A. Zastawny, dr A. Brzeska-Zastawna, mgr K. Nawrot, „Neolityczna osada, groby niszowe i pochówki z wczesnego średniowiecza. W 100 lecie wykopalisk archeologicznych w Książnicach Wielkich pod Krakowem”
15:00 – mgr Bogumił Pilarski: „Wyroby skórzane ze zbiorów Działu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych MAK”

Wykłady będą odbywać się w języku polskim, w gmachu głównym Muzeum przy ul. Senackiej 3 (wejście od ul. Poselskiej 3). Wstęp bezpłatny.

W tym dniu wszystkie wystawy będą czynne i dostępne bezpłatnie, jak w każdą niedzielę.

Free

Sunday 19 June de 11:00 à 16:00

Adults

Budynek zabytkowy; brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Lecture

Zwiedzanie z archeologiem wystawy “Dzieje Rynku Głównego w Krakowie i kościoła św. Wojciecha“
Zwiedzanie z archeologiem wystawy “Dzieje Rynku Głównego w Krakowie i kościoła św. Wojciecha“.

Wystawa w podziemiach kościoła św. Wojciecha, znajdującego się na Rynku Głównym w Krakowie, pozwala poznać nie tylko historię największego rynku miejskiego w Europie, ale także dzieje jednego z najważniejszych polskich świętych - świętego Wojciecha.

Zwiedzanie odbędzie się w języku polskim, w godzinach 12:00 i 14:00. Ilość miejsc ograniczona (max. 10 os.) z powodu bardzo małej przestrzeni wystawy. Zapisy pod nr tel. (12) 422 71 00, w. 3 lub przez e-mail: rezerwacjegrupy@ma.krakow.pl

Koszt: 1 zł/os.

Budynek zabytkowy - wystawa nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 13:00 et de 00:00 à 00:00Saturday 18 June de 14:00 à 15:00

Adults, General public

Niestety, z uwagi na średniowieczny charakter budynku jest on niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Brak udogodnień dla osób głuchych i niewidomych.

Podkarpackie, Jarosław

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław

http://www.muzeum-jaroslaw.pl/

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich jest samorządową instytucją kultury powiatu
jarosławskiego, założoną w 1925 roku. Do podstawowych działań instytucji należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i konserwacja zabytków sztuki i kultury związanych z historią Jarosławia oraz okolic, także zabytków archeologicznych. Główna siedziba Muzeum znajduje się we wzniesionej w XVI wieku kamienicy Orsettich – jednej z najpiękniejszych późnorenesansowych kamienic w Polsce. Na wystawie stałej można zobaczyć stylizowane wnętrza mieszczańskie od XVII do początku XX wieku, w które wkomponowano muzealia i pamiątki ilustrujące przeszłość regionu. Muzeum posiada jeden oddział zamiejscowy – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Exhibition

Archeologiczne skarby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Magazyn zbiorów archeologicznych Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich kryje tysiące zabytków, pochodzących przede wszystkich z terenu miasta Jarosławia oraz okolic. Większość z tych przedmiotów została odkryta podczas profesjonalnych badań wykopaliskowych, chociaż są i takie, które przekazali do muzeum okoliczni mieszkańcy. Wiele ze skarbów kolekcji archeologicznej muzeum jak dotąd nigdy nie było pokazywanych szerszej publiczności. Na wystawie zorganizowanej z okazji Europejskich Dni Archeologii zaprezentujemy unikalne znaleziska z dalekiej przeszłości – od epoki kamienia aż do czasów nowożytnych. Będą i wykonane z różnych surowców ozdoby, broń, naczynia, kafle piecowe, inne przedmioty codziennego użytku, a także zabytki z dwóch cmentarzysk z epoki brązu badanych w latach 60. XX w. – Paluchów i Sieniawy-Pigan z terenów obecnego powiatu przeworskiego.

Free

Sunday 19 June de 10:00 à 17:00 Saturday 18 June de 10:00 à 17:00 Friday 17 June de 10:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Wrota “Scytii“ - grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu
W dniach 17-19 czerwca 2022 roku na muzealnym murze wzdłuż ulicy Trybunalskiej ponownie będzie można obejrzeć wystawę zatytułowaną “Wrota Scytii – grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu”. Ekspozycja prezentuje sensacyjne odkrycia archeologiczne dokonane w ostatnich latach w rejonie Chotyńca w pow. jarosławskim.

Wystawę przygotowano we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

Free

Sunday 19 June de 09:00 à 17:00 Saturday 18 June de 09:00 à 17:00 Friday 17 June de 09:00 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Archeologiczne abecadło
Jak wygląda praca archeologa? Czego można się dowiedzieć o przeszłości z przedmiotów wydobytych z ziemi? Jakie skarby kryją się w przepastnych magazynach zbiorów archeologicznych naszego muzeum? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie na bezpłatnych zajęciach, zorganizowanych z okazji Europejskich Dni Archeologii!

Koszt: zajęcia bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona.

Free

Friday 17 June de 12:00 à 13:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Lecture

Wykłady
17:30 - 18.30 – Między Wschodem a Zachodem. Scytowie na ziemi jarosławskiej (dr Marcin Burghardt, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich),

18:30-19:30 – Co kryje jarosławski rynek? Badania archeologiczne w latach 2020-2021 (mgr Monika Broszko)

Free

Friday 17 June de 17:30 à 19:30

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Kolory dawnych wnętrz – warsztaty zdobienia kafli z pieców kaflowych
W czasach przed kaloryferami i ogrzewaniem podłogowym, w każdym domu musiał znaleźć się piec opalany drewnem, zbudowany z ozdobnych kafli. Dziś kafle piecowe, zgromadzone w zbiorach muzealnych, przypominają nam o tym, jak wyglądało życie naszych przodków. Patrząc na kolorowe kafle z przedstawieniami rycerzy, aniołów czy zwierząt, można odkryć coś jeszcze – bogatą wyobraźnię ludzi sprzed kilkuset lat. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, jak mieszkało się w dawnym Jarosławiu, a następnie pokolorują własny kafel piecowy, który będzie można zabrać do domu.

Liczba miejsc ograniczona.

5.00 PLN

Saturday 18 June de 10:00 à 11:00

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Lecture

Wykłady
17:30 - 18:30 – Neolityczne Eldorado? Wysoczyzna Kańczucka w czwartym tysiącleciu przed Chrystusem (dr Dariusz Król, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

18:30 - 19:30 – Ślady wczesnośredniowiecznych Słowian w okolicach Jarosławia (mgr Sylwia Jędrzejewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Free

Saturday 18 June de 17:30 à 19:30

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Oprowadzanie kuratorskie po czasowych wystawach archeologicznych
Oprowadzanie kuratorskie po wystawach archeologicznych:
“Archeologiczne skarby Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich“,
“Wrota Scytii“

Free

Sunday 19 June de 15:30 à 17:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podlaskie, Białystok

Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu

Ratusz - siedziba główna
Rynek Kościuszki 10, 15 - 426 Białystok

http://muzeum.bialystok.pl/

Mini-wystawa zorganizowana z okazji Europejskich Dni Archeologii 2022 w białostockim Ratuszu ma na celu zaprezentowanie najstarszych gier planszowych odkrytych na terenie województwa podlaskiego pochodzących ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawie będą towarzyszyć zrekonstruowane na podstawie znalezisk gry tablicowe, w które będzie można zagrać!

Workshop

Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu
Mini-wystawa zorganizowana z okazji Europejskich Dni Archeologii 2022 w białostocki Ratuszu ma na celu zaprezentowanie najstarszych gier planszowych odkrytych na terenie województwa podlaskiego pochodzących ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawie będą towarzyszyć zrekonstruowane na podstawie znalezisk gry tablicowe, w które będzie można zagrać!

12.00 PLN, There are discounted rates

Saturday 18 June de 10:00 à 18:00 Friday 17 June de 10:00 à 18:00

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Podlaskie, Suwałki

Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów”

ulica Studzieniczne za numerem 17, 16-400 Suwałki, Polska

https://muzeum.suwalki.pl/

Cmentarzysko kurhanowe w Szwajcarii, na przedmieściach Suwałk, należy do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce północno-wschodniej. Wykopaliska przeprowadzone w latach 50. i 60. XX wieku dostarczyły bezcennych znalezisk, prezentowanych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Workshop

Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów”
Warsztaty archeologiczne oraz zwiedzanie kurhanów w suwalskiej Szwajcarii, rezerwat „Cmentarzysko Jaćwingów”

Prowadzenie: mgr Aleksandra Siemaszko-Skiendziul przy współpracy Dariusza Pojawy i Krystyny Prawdzik
Organizacja: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Cmentarzysko kurhanowe w Szwajcarii, na przedmieściach Suwałk, należy do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce północno-wschodniej. Wykopaliska przeprowadzone w latach 50. i 60. XX wieku dostarczyły bezcennych znalezisk, prezentowanych
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Podczas imprezy będzie można zapoznać się bliżej z tym niezwykłym odkryciem, dowiedzieć się więcej o Bałtach Zachodnich i Jaćwingach oraz porozmawiać o pracy archeologa.

Zwiedzanie to nie wszystko. Będzie można także uczestniczyć w warsztatach pradawnych umiejętności:
- wytwarzania naczyń glinianych zarówno na kole garncarskim, jak i starszą techniką lepienia ręcznego,
- dawnego bębniarstwa – wytwarzania bębnów oraz nauki gry na tym instrumencie, znanym od najdawniejszych epok.

Impreza odbędzie się w sobotę, 18 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-16.00 na „Cmentarzysku Jaćwingów”, ul. Studzieniczne
za numerem 17, GPS: 54°09'03.8“N, 22°57'38.9“E. Możliwy dojazd i zaparkowanie samochodu, niedaleko przystanek autobusów PGK Suwałki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, tel. 87 5665750 i strona WWW.
Wstęp bezpłatny, nie ma potrzeby rezerwacji terminów!

Free

Saturday 18 June de 10:00 à 16:00

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Zwiedzanie cmentarzyska z archeologiem, warsztaty garncarskie i bębniarskie

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Mental disability

Droga żwirowa, ale możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim.

Podlaskie, Supraśl, Poland

Klasztor Męski Zwiastowania NMP

Klasztorna 1

monaster-suprasl.pl

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu jest właścicielem późnogotyckich katakumb. Zabytek figuruje w rejestrze zabytków archeologicznych woj. podlaskiego. Działając na rzecz ochrony i udostępnienia wszystkim tego zabytku, klasztor współpracuje z uczelniami: UwB, UMB, PB i ChAT, a także Akademią Supraską.

Discovery tour

Supraskie katakumby - historia i przyszłość
Sesja popularnonaukowa pt. „Supraskie katakumby – historia i przyszłość”. Cenny zabytek, świadectwo historii i miejsce pamięci północno-wschodniej Polski” oraz zwiedzanie z przewodnikiem zabytku archeologicznego – supraskich katakumb wraz z otaczającym je historycznym cmentarzem grzebalnym.

Niedziela, 19 czerwca, godz. 11.00.
Akademia Supraska
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Prelekcje:
1) Oddawanie czci zmarłym
2) Archeologiczne zagadki supraskich katakumb
3) Katakumby okiem konstruktora
4) Jak zachować i udostępnić katakumby?
5) Co możemy wyczytać z kości?

Koncert pieśni w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej w Supraślu i gości z Ukrainy

Zwiedzanie katakumb, wspomnienia mieszkańców Supraśla

Free

Sunday 19 June de 11:00 à 14:00

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

---

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

---

Pomorskie, Sopot

Grodzisko w Sopocie

ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot

https://archeologia.pl/

Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie to urokliwie położone muzeum na wolnym powietrzu. Na wzgórzu znajduje się zrekonstruowany gród, czyli wczesnośredniowieczna osada obronna, zaś nad stawem – nowoczesny pawilon wystawienniczy, w którym prezentowane są najstarsze zabytki archeologiczne Sopotu.

Demonstration

pokazy w osadzie z epoki kamienia – obróbka kamienia, broń pierwotna i starożytna

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 16:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

warsztaty garncarskie
obowiązują zapisy tel. 58-340-66-00; maks. 15 osób

Free

Saturday 18 June de 14:00 à 14:45 Saturday 18 June de 13:00 à 13:45

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

warsztaty tkackie – tkanie krajek na bardku
obowiązują zapisy tel. 58-340-66-00; maks. 6 osób

Free

Saturday 18 June de 14:00 à 14:45 Saturday 18 June de 12:00 à 12:45

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Demonstration

pokazy garncarskie

Free

Saturday 18 June de 12:00 à 13:00 Saturday 18 June de 15:00 à 16:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

strzelanie z łuku

Free

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Świętokrzyskie, Kielce

Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, Polska

https://mnki.pl/

Muzeum Narodowe w Kielcach to placówka
z ponad 100-letnią tradycję. W swoich zbiorach posiada eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, literatury, archeologii i przyrody. Liczy pięć oddziałów,
z których trzy otrzymały status Pomnika Historii: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, które w połowie tego roku zostanie znów udostępnione dla zwiedzających po kilkuletniej modernizacji.

Exhibition

Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy
Wystawa Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy
to ekscytująca podróż ukazująca najdawniejsze dzieje Wiślicy i Ponidzia. Prezentowane zabytki datowane od epoki kamienia po wczesne średniowiecze są źródłem wiedzy o dawnych kulturach i ludach, które zamieszkiwały te tereny.

Wystawę będzie można
zwiedzać bezpłatnie
w piątek (17.06) i w niedzielę (19.06).

W piątek o godzinie 10:00 i 12:00 zaplanowano zwiedzania wystawy
z przewodnikiem. Konieczna wcześniejsza rezerwacja pod numerem 41 344 60 96 wew. 302 lub 307. Ilość miejsc ograniczona!

Free

Friday 17 June de 08:00 à 16:00 Sunday 19 June de 10:00 à 18:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Wiślicka płyta orantów - zajęcia edukacyjne
Dla wszystkich osób, które z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach, proponujemy zajęcia na temat jednego z najważniejszych średniowiecznych zabytków naszego rejonu – płyty orantów. Uczestnicy wykonają z gliny plakietę będącą pomniejszoną repliką zabytku.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci.

Zapisy grup zorganizowanych i osób indywidualnych pod numerem telefonu 660 957 875

Zajęcia są bezpłatne !

Czas i miejsce:
Piątek (17.06) między godziną 10:00, a 14:00
Czas trwania zajęć ok. 60 minut

Muzeum Dialogu Kultur,
Oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach
Rynek 3, 25-303 Kielce

Free

Friday 17 June de 10:00 à 14:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability

Workshop

Tajemnica skarbu z Czerniejewa - warsztaty edukacyjne
Zapraszamy na warsztaty edukacyjne, podczas których poznamy tajemnicę średniowiecznego skarbu z Czerniejewa. Monety i biżuteria zakopane w glinianym garnku zostały odnalezione w 1943 roku. Na naszych zajęciach przyjrzymy się ornamentyce zdobiącej zabytki i inspirując się nimi, wykonamy zawieszkę lub naczynie gliniane.

Zapisy grup zorganizowanych i osób indywidualnych pod numerem telefonu 660 957 875

Zajęcia są bezpłatne !


Czas i miejsce:
Piątek (17.06) między godziną 10:00, a 14:00
Czas trwania zajęć ok. 60 minut

Muzeum Dialogu Kultur,
Oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach
Rynek 3, 25-303 Kielce

Free

Friday 17 June de 10:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Świętokrzyskie, Bodzechów

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

www.krzemionki.pl

W piątek 17 czerwca o godz. 16 zapraszamy do sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki na spotkanie dotyczące odległych dziejów regionu świętokrzyskiego, które będzie miało charakter obchodów Europejskich Dni Archeologii. Będzie to okazja do posłuchania prelekcji na temat archeologii ziemi świętokrzyskiej. Gościem specjalnym będzie profesor Szymon Orzechowski, który opowie o pradziejowym świętokrzyskim hutnictwie. Wystąpieniom towarzyszyć będzie dyskusja. Wykłady będą jednocześnie transmitowane na żywo na profilu Archeologii Żywej w ramach specjalnego odcinka KONTEKSTU NA ŻYWO.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty i bezpłatny.

Piątkowe spotkanie będzie także elementem III Spotkania Miłośników “Archeologii Żywej“.

Lecture

Czym handlowano u nas dawno temu?
Wykłady tematyczne poświęcone archeologii regionu świętokrzyskiego. Zaplanowano 3 wystąpienia.
Gość specjalny: prof. Szymon Orzechowski.

Free

Friday 17 June de 16:00 à 19:00

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Świętokrzyskie, Sandomierz

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

27 - 600 Sandomierz ul. Zamkowa 12

Obecnie muzeum zajmuje Zamek w Sandomierzu. Jest to największa a także najstarsza placówka muzealna w tym mieście. Jego zbiory dzielą się na 5 działów: Archeologiczny, Etnograficzny, Historyczny, Sztuki i Literatury w ramach, których prezentowana jest historia Sandomierza i ziemi Sandomierskiej od pradziejów aż po czasy współczesne. Dział Archeologii, jest szczególnie bogaty gdyż miasto Sandomierz jest pod tym względem dobrze rozpoznane nie bez przyczyny mówi się o Sandomierskiej Szkole Archeologii, a także nazywa się Sandomierz Eldoradem archeologów. Warto zwrócić uwagę, że duża ilość kultur archeologicznych wywodzi swoją nazwę od miejscowości na ziemi Sandomierskiej (np. Kultura Mierzanowicka albo Tarnobrzeska Kultura Łużycka), co także świadczy a archeologicznym bogactwie tych ziem.

Lecture

Wykład pod tytułem: Chotyniec - brama do antycznej Scytii
Oficjalna inauguracja przygotowań do wystawy, na której zaprezentowane zostaną scytyjskie materiały z grodziska w Chotyńcu. Inauguracja ta odbędzie się podczas wykładu, planowanego na 17 czerwca (godz. 17.00) pt. „Chotyniec - brama do antycznej Scytii”. Referat wygłosi dr Wojciech Rajpold (jeden z członków ekipy badającej Chotyniec). W trakcie wydarzenia zostanie przedstawiona rola odkrycia greckiej amfory w Chotyńcu a także pokrótce przedstawione zostaną założenia wystawy.

Free

Friday 17 June de 17:00 à 18:00

General public

Exhibition

Wystawa przedmiotów metalowych z Nowego Korczyna
Otwarcie niewielkiej ekspozycji prezentującej średniowieczne (głównie XIV i XV w.) militaria i narzędzia (kilkanaście siekier, fragmenty miecza, sztylet, kilof i szpilę odkryte w latach 90. w miejscu potencjalnej przeprawy przez Nidę w Nowym Korczynie i przekazane do muzeum na przechowanie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. Zabytki te prezentują bardzo ciekawy aspekt życia mieszkanców XIV/XV wiecznego Korczyna i ich relacje z mieszkańcami zamku. Co też istotne w tym okresie Twierdza w Nowym Korczynie była jedną z ulubionych stanic Jagiełły zabytki te mogły być więc powiązane z jego wojownikami.

Free

Friday 17 June de 16:30 à 17:00

General public

Workshop

Warsztat Archeologa
Kurs zapoznający dzieci ze specyfiką pracy archeologa, w tym ze sposobami dokumentowania zabytków i metod poszukiwaniem nowych stanowisk. Dzieci poznają także różnice między archeologiem a historykiem, paleontologiem i poszukiwaczem skarbów. Zaprezentowane zostaną narzędzia pracy archeologa (jak łopaty, pędzelki, sita itp.). Tu warto zanotować, że w związku z Bożym Ciałem i wynikającymi z tego tytułu problemami ze szkołami (wiele szkół jest zamkniętych 17 czerwca) impreza ta odbędzie się 15 czerwca.

8.00 PLN

Friday 17 June de 10:00 à 11:00 (Due to the holiday and the resulting problems with schools, this event will take place on June 15th)

Children

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Wielkopolskie, Poznań

Poznań Archeological Museum

Wodna 27 – Pałac Górków
61-781 Poznań

www.muzarp.poznan.pl

165 years of tradition! On the exhibition there is an obelisk of Ramesses II, animal mummies, the famous weevils from Bytyń and many other monuments. Research in Wielkopolska and Africa as well as the archeology of early-location Poznań constitute the main activity profiles.

Digital offers

Sekrety przeszłości - zagadki
Czy potrafisz rozwikłać tajemnice z dawnych czasów? Zajrzyj na nasze wirtualne wystawy (na stronie:

https://www.skanowanie.xyz/muzarp_wystawy ) a potem sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz w formie trzech serii zagadek graficznych publikowanych na FB (w każdej serii 7 zagadek i jedna grafika z rozwiązaniem, teksty zagadek będą w języku polskim i
angielskim).

Free

Sunday 19 June de 10:00 à 17:00 Saturday 18 June de 10:00 à 17:00 Friday 17 June de 10:00 à 17:00

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

-

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

-

Lecture

Archeologia i archeolodzy w powieściach Agaty Christie – wykład on-line na platformie ZOOM oraz Facebooku
data: 19.06.2022, godz. 18.00

prowadzący: dr hab. Agnieszka Mączyńska

Jako żona archeologa Agata Christie często umieszczała w swoich powieściach archeologów. Niekiedy akcja jej powieści rozgrywała się na wykopaliskach archeologicznych. Ale Agata Christie jest teś autorką książki „Opowiedzcie, jak tam żyjecie”, w której przedstawiła swoje życie u boku Maxa Mallowana.

Free

Sunday 19 June de 18:00 à 19:30

Adults

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lecture

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability, Visit in French Sign Language (LSF)

Guided tour

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej “Nieznane zabytki awarskie ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej “Nieznane zabytki awarskie ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu“

Free

General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability, Visit in French Sign Language (LSF)

Workshop

Warsztaty dla dzieci “Archeolog i jego praca“
data: 18 i 19 czerwca o godzinie 11.30 (czas trwania 1h).

prowadzący: Anna Carboni i Joanna Hoffa

W czasie warsztatów dowiecie się jak wygląda praca na wykopaliskach, nauczycie się rysować zabytki, spróbujecie swoich sił w klejeniu ceramiki oraz w odkrywaniu tajemniczych artefaktów.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat (tylko dla uczestników indywidulanych). Na warsztaty obowiązują zapisy od 1.06.2022 r. przez formularz

Free

Sunday 19 June de 11:30 à 12:30 Saturday 18 June de 11:30 à 12:30

Children

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability, Visit in French Sign Language (LSF)

Lecture

Niezwykła historia Pałacu Górków – wykład stacjonarny
prowadzący: mgr Olga Adamczyk

Wykład na temat historii budynku Pałacu Górków oraz oprowadzanie po budynku ze szczególnym uwzględnieniem zachowanych elementów architektonicznych.
Organizator: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, Poznań , sala audio.
Wstęp wolny.

Free

Saturday 18 June de 11:30 à 13:00

Adults

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lecture

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability, Visit in French Sign Language (LSF)

Wielkopolskie, Poznań

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

ul. ks. I. Posadzego 3, 61-108 Poznań

rezerwat.muzarp.poznan.pl

Ostrów Tumski is a quiet and charming district of Poznań. However, a thousand years ago one of the most important centers of the Polish state was located here. The four-part city was teeming with life, important political and economic decisions were made in it, and it also served as defensive and representative functions.
Today, in order to get to the traces of the former power of the stronghold, one has to dig 6 meters below the surface of the earth and, together with archaeologists, track the remains of the structures of the Poznań stronghold. Such a journey in time is possible in the Genius Loci Archaeological Reserve. Standing at the foot of the rampart, almost 5.5 m below the present level of Posadzego Street, you can experience the strength and creativity of our ancestors.

Digital offers

The Genius Loci Archaeological Reserve in Ostrów Tumski program available on TVP VOD
The Genius Loci Archaeological Reserve in Ostrów Tumski
program available on TVP VOD

Free

General public

Digital offers

Video about excavations in the Church of Lady Marry in summo (normal version)
Video about excavations in the Church of Lady Marry in summo (normal version)

Free

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Digital offers

Virtual Tour
Virtual tour through the Church of the Blessed Virgin Mary in summo in Poznań

Free

General public

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Digital offers

Video about excavations in the Church of Lady Marry in summo (version for children)
Video about excavations in the Church of Lady Marry in summo (version for children)

Free

Children, General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Zachodniopomorskie, Stargard

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard

http://muzeum-stargard.pl/

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie (MAH) jest samorządową Instytucją Kultury Miasta Stargard. Siedzibą Muzeum jest Odwach z barokowymi Kamieniczkami przy Rynku Staromiejskim oraz Basteja.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie jest jedynym Muzeum w tym mieście. Zbiory gromadzone w Muzeum dla celów naukowo-poznawczych i wystawienniczych stanowią zabytki z dziedziny: archeologii, archiwistyki, etnografii, fotografii, militariów, numizmatyki i wielu innych dziedzin szeroko pojętego muzealnictwa.

Exhibition

Wystawy w MAH
Wystawy stałe w Muzeum przy Rynku Staromiejskim:

Dzień po dniu... Stargard 1945 - 1989
Aptekarstwo stargardzkie i pomorskie na przestrzeni wieków
Wystawy czasowe w Muzeum przy Rynku Staromiejskim: http://muzeum-stargard.pl/pl/wystawy/czasowe/

Wystawa stała w Bastei:

Stargard - miejsce z historią. Stargard od czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX wieku

8.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 19 June de 10:00 à 17:00 Friday 17 June de 10:00 à 17:00 Saturday 18 June de 10:00 à 14:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Łódzkie, Łęczyca

Tum - perła romańskiego szlaku

Kwiatkówek 26a

Położone na niewielkim wyniesieniu pośród podmokłych łąk w dolinie rzeki Bzury grodzisko w Tumie, jest najstarszym elementem średniowiecznej Łęczycy. To pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu, czyli miejsca obronnego, a zarazem lokalnego centrum administracyjnego w czasach dynastii Piastów.

Show

Pokazy archeologii eksperymentalnej
Jak wykonywano garnki? Jak przędzono, farbowano, tkano aby uzyskać materiał na strój? Te i inne pokazy będą zaprezentowane przez osoby zajmujące się rekonstrukcją historyczną.
Zapraszamy na majdan grodziska.
Zapisy nie są wymagane.
Udział w cenie biletu wejścia na obiekt.

Free

Friday 17 June de 12:00 à 17:00

General public

Guided tour

Spacer archeologiczny
Podczas spaceru ze skansenu na tumskie grodzisko przybliżymy historię łęczyckiego grodu a także historię badań archeologicznych prowadzonych na tym niezwykłym obiekcie. Opowiemy również o najciekawszych zabytkach odkrytych w czasie badań wykopaliskowych. Spacer poprowadzi Waldemar Stasiak, archeolog z naszego Muzeum, który brał czynny udział w badaniach archeologicznych prowadzonych na grodzisku tumskim w latach 2009-2011.

Zbiórka koło kas “Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej“.

Spacer bez dodatkowych kosztów, wymagany bilet wstępu na obiekt.
Zapisy: edukacja@maie.lodz.pl
telefon/sms 665 655 606

Free

Saturday 18 June de 11:00 à 13:00

General public

School group visits

Gra terenowa - Tum perła romańskiego szlaku
Przygotowaliśmy nie lada gratkę dla uczniów, rodzin z dziećmi oraz osób indywidualnych. Jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę o codziennym życiu przed wiekami doskonale się przy tym bawiąc, archeologiczna gra terenowa będzie dla Was idealną propozycją! Po wykonaniu każdego z zadań wymienionych na karcie gry uczestnik otrzyma pieczątkę.
W trakcie gry terenowej uczestnicy będą szukać śladów pozostawionych przez naszych przodków i poznają wiele aspektów życia sprzed tysiąca lat.
Wymagane zgłoszenia klas przez nauczycieli. Osoby indywidualne też prosimy o zgłoszenia e-mailowe lub w wiadomości na fb. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w grze w cenie biletu na obiekt.
Zapisy: edukacja@maie.lodz.pl
telefon/sms 665 655 606

Free

Friday 17 June de 11:00 à 14:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years)

Łódzkie, Łódź

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Plac Wolności 14

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi posiada najbogatszy zbiór zabytków w mieście. Część z nich mogą Państwo zobaczyć na naszych stałych wystawach: archeologicznej, etnograficznej i numizmatycznej. Na stronie internetowej prezentujemy zbiory poszczególnych działów Muzeum w zakresie archeologii, etnografii, numizmatyki i widowisk lalkowych. Ponadto mogą się Państwo zapoznać z ofertą edukacyjną Działu Naukowo-Oświatowego. Warto również poznać metody pracy Działu Konserwacji i Badań nad Technologią Zabytków.

Lecture

Wykład “Lutomiersk wczesnośredniowieczny“
Wczesnośredniowieczny Lutomiersk sięga wielu tysięcy lat wstecz, co ujawniają badania archeologiczne, ukazując bogactwo kulturowe tych terenów skrywane przez ziemię, a które opublikowane wprowadziły tą miejscowość na stałe do literatury historycznej i archeologicznej. W pierwszym rzędzie stało się to za przyczyną przypadkowych odkryć dokonanych przez Niemców w czasie trwania II wojny światowej. Te i inne ciekawostki poznacie w trakcie wykładu.

Wykład poprowadzi Pan dr Błażej Muzolf – archeolog z działu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Kierownik badań na wielkich inwestycjach związanych z realizacją gazociągu jamalskiego (Kobielice, Kurowo, Rekowo, itd.), kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie (Grabek), badań na autostradach (Stryków, Rogaszyn, Orenice, Zgórze, Smólsk). Autor opracowań stanowisk w ramach grantów ministerialnych: 2012 - Lutomiersk – Koziówki, 2015 – Zgórze, 2017 - cmentarzysk z Lutomierska – Wrzącej i Mastek, 2020-21 - osad i cmentarzyska w Dzierzgówku, itd. W ciągu ponad 40 letniej pracy zawodowej ukazało się drukiem blisko 120 artykułów i kilka publikacji książkowych.

Gdziekolwiek jesteście możecie wziąć udział w wykładzie, pojawi się on automatycznie na stronie wydarzenia.
Transmisja odbędzie się na Facebooku EDU MAiE https://www.facebook.com/edumaielodz

Free

Sunday 19 June de 17:00 à 18:00

General public

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

online

Łódzkie, Gmina Pabianice

Rodzinno - Archeologiczny rajd rowerowy po Gminie Pabianice

Piątkowisko, stadion Orła

W ramach Europejskich Dni Archeologii Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic wraz z Gminą Pabianice organizuje rajd rowerowy po północnej części gminy.
Właśnie na tym terenie występuje bogate osadnictwo od epoki kamienia po późne średniowiecze. W czasie rajdu będzie 5 postojów na których uczestnicy dowiedzą się o poszczególnych epokach i stanowiskach archeologicznych występujących na terenie gminy. Przygotowane będą plansze informacyjne z występującymi w danych epokach zabytkami. Na każdym z postojów opowiadać będzie archeolog który opowie jak w danej epoce żyli ludzie, jakie przedmioty wytwarzali, w jakich budynkach mieszkali.
Po rajdzie odbędzie się mini piknik archeologiczny z mini wykopaliskami dla dzieci i replikami zabytków. Podczas pikniku będzie ognisko z kiełbaskami.

-->