Bratislava, Svätý Jur

Slovanská pevnosť vo Svätom Jure / Slavic fortress in Svätý Jur

Fee requiredFriday 19 June

Svätý Jur, Neštich, okres Pezinok, Slovensko

https://www.muzeumpezinok.sk
add

Hradisko Neštich vo Svätom Jure je významná archeologická lokalita neďaleko Bratislavy. Výšinná poloha bola osídlená už v dobe halštatskej. Vo včasnom stredoveku tu miestni Slovania vybudovali pevnosť, dôležité centrum krajiny (8.-10. stor.). V 13.-14. storočí bola pevnosť využívaná Hunt-Poznanovcami. Archeologický výskum a prezentáciu náleziska vykonáva Malokarpatské múzeum v Pezinku.

The Hillfort Neštich in Svätý Jur is an important archaeological site near Bratislava. The hilltop settlement was inhabited already in early iron age. In early medieval period local Slavs built there a fortress, an important centre of the region (8th–10th c.). In 13th and 14th c., the fortress was used by the dynasty of Hunt-Poznans. Research and presentation is conducted by Malokarpatské múzeum v Pezinku

Guided tour

Guided tour

Prehliadka hradiska so sprievodcom / Guided tour on the hillfort

Spolu s pracovníčkou múzea sa poprechádzame po archeologickej lokalite slovanskej pevnosti. Porozprávame si o najzaujímavejších miestach, o živote na hradisku v minulosti a uvidíme archeológov pri práci. Miesto stretnutia: turistická tabuľa pri hradisku Neštich vo Svätom Jure (pozri mapu).

Visitors will walk through the archaeological site of the Slavic fortress together with the museum staff. They will learn information about the most interesting places, about life on the fortified settlement in the past and they will see archaeologists at work. Meeting place: tourist information sign at Hillfort Neštich in Svätý Jur (see the map).

Možnosť zakúpiť novú knihu o hradisku J. Vavák: Pevnosť v Malých Karpatoch (15 EUR).

1.00 €

Friday 19 June de 13:00 à 14:30

General public

Press contact:

Nikola Schwammelová

nikola.schwammelova@muzeumpezinok.sk

+421 902 390 270

  • Letecký pohľad na Hradisko a Svätý Jur (autor: I. Vavák, J. Vavák) / Aerial view of the Hillfort and Svätý Jur
  • Digitálny model terénu LiDAR archeologickej lokality (zdroj dát: GKÚ, úpravy: T. Lieskovský) / Digital terrain model LiDAR of the archaeological site
  • Pozostatky opevnenia (autor: J. Vavák) / Remains of fortifications
  • Prehliadka so sprievodcom (autor: L. Soročinová) / Guided tour
  • Návštevníci na výskume (autor: L. Soročinová) / Visitors at the excavations

Access map

17.19173 48.26703