The program of my region

Select your region or print the program.

21 results
Banska Bystrica, Banská Bystrica

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu - pre školy

Matejov dom
Nám. Štefana Moyzesa č. 20, Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/

Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok. Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii ako takej, jej vývine a najnovších postupoch bádania v spolupráci s inými vednými odbormi. To všetko na pozadí vývoja samotného Stredoslovenského múzea, ktoré pri svojej 130 ročnej existencii má čo ponúknuť prezentovanými zbierkami ale aj výskumami, ktoré stáli za ich získaním.

Lecture

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu - pre školy
Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok. Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii ako takej, jej vývine a najnovších postupoch bádania v spolupráci s inými vednými odbormi. To všetko na pozadí vývoja samotného Stredoslovenského múzea, ktoré pri svojej 130 ročnej existencii má čo ponúknuť prezentovanými zbierkami ale aj výskumami, ktoré stáli za ich získaním.

1.00 €

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Banska Bystrica, Banská Bystrica

Archeológia v Stredoslovenskom múzeu

Matejov dom
Nám. Štefana Moyzesa č. 20, Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/

Počas európskych dní archeológie prinesie Stredoslovenské múzeum predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok. Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii ako takej, jej vývine a najnovších postupoch bádania v spolupráci s inými vednými odbormi. To všetko na pozadí vývoja samotného Stredoslovenského múzea, ktoré pri svojej 130 ročnej existencii má čo ponúknuť prezentovanými zbierkami ale aj výskumami, ktoré stáli za ich získaním.

Lecture

Lecture

Komentovaná prehliadka v archeologickej expozícii
Počas európskych dní archeológie Múzeum prinesie v sobotu predstavenie archeologickej vedy formou prednášok a komentovaných prehliadok o 14:30 h; 15:30 h a 16:30 h. Návštevník si môže vypočuť prednášku o archeológii ako takej, jej vývine a najnovších postupoch bádania v spolupráci s inými vednými odbormi. To všetko na pozadí vývoja samotného Stredoslovenského múzea, ktoré pri svojej 130 ročnej existencii má čo ponúknuť prezentovanými zbierkami ale aj výskumami, ktoré stáli za ich získaním.

4.00 €, There are discounted rates

Family, Adults, General public

Bratislava, Svätý Jur

Slovanská pevnosť vo Svätom Jure / Slavic fortress in Svätý Jur

Svätý Jur, Neštich, okres Pezinok, Slovensko

https://www.muzeumpezinok.sk

Hradisko Neštich vo Svätom Jure je významná archeologická lokalita neďaleko Bratislavy. Výšinná poloha bola osídlená už v dobe halštatskej. Vo včasnom stredoveku tu miestni Slovania vybudovali pevnosť, dôležité centrum krajiny (8.-10. stor.). V 13.-14. storočí bola pevnosť využívaná Hunt-Poznanovcami. Archeologický výskum a prezentáciu náleziska vykonáva Malokarpatské múzeum v Pezinku.

The Hillfort Neštich in Svätý Jur is an important archaeological site near Bratislava. The hilltop settlement was inhabited already in early iron age. In early medieval period local Slavs built there a fortress, an important centre of the region (8th–10th c.). In 13th and 14th c., the fortress was used by the dynasty of Hunt-Poznans. Research and presentation is conducted by Malokarpatské múzeum v Pezinku

Guided tour

Prehliadka hradiska so sprievodcom / Guided tour on the hillfort
Spolu s pracovníčkou múzea sa poprechádzame po archeologickej lokalite slovanskej pevnosti. Porozprávame si o najzaujímavejších miestach, o živote na hradisku v minulosti a uvidíme archeológov pri práci. Miesto stretnutia: turistická tabuľa pri hradisku Neštich vo Svätom Jure (pozri mapu).

Visitors will walk through the archaeological site of the Slavic fortress together with the museum staff. They will learn information about the most interesting places, about life on the fortified settlement in the past and they will see archaeologists at work. Meeting place: tourist information sign at Hillfort Neštich in Svätý Jur (see the map).

Možnosť zakúpiť novú knihu o hradisku J. Vavák: Pevnosť v Malých Karpatoch (15 EUR).

1.00 €

Friday 19 June de 13:00 à 14:30

General public

Bratislava, Bratislava-Rusovce, Iža, Nitra-Dražovce, Trenčín-Opatová, Veľká Čalomija, Zemplín

3D modely zdigitalizovaných archeologických NKP / digital 3D models of archaeological monuments

online

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/models

3D modely zdigitalizovaných archeologických národných kultúrnych pamiatok:
- Gerulata (Bratislava-Rusovce), rímsky kastel
- Iža, rímsky vojenský tábor
- Nitra-Dražovce, Kostol sv. Michala
- Trenčín-Opatová, Veľká Skalka, kláštor benediktínov
- Veľká Čalomija, ruina gotického kostola
- Zemplín - Hradisko, archeologický výskum stredovekého hradu

3D models of digitalized archaeological national cultural monuments:
- Gerulata (Bratislava-Rusovce), Roman castel
- Iža, Roman military camp
- Nitra-Dražovce, Church of St. Michal
- Trenčín-Opatová, Veľká Skalka, Benedictine abbey
- Veľká Čalomija, ruin of gothic church
- Zemplín - Hradisko, archaeological excavation of mediaeval castle

Digital offerings - Virtual tours

Gerulata (Bratislava-Rusovce) - 3D model
3D model zdigitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Rímsky kastel Gerulata, nachádzajúcej sa v priestore rímskeho vojenského tábora s priľahlým mestom Gerulata. Ide o časť rímskeho kastela a neskoroantickú pevnosť.

3D model of digitalized monument Roman castel Gerulata, located in the area of roman military camp and city Gerulata. More specifically it is a part of Roman castel and fortress from late Antiquity.

Free

General public

Digital offerings - Virtual tours

Iža, rímsky vojenský tábor / Iža, Roman military camp
3D model zdigitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky rímskeho vojenského tábora v Iži v polohe Leányvár. Nachádzal sa na severnej hranici provincie Panónia ako predmostie legionárskeho tábora Brigetio, na ľavom brehu Dunaja. Najstaršie drevozemné opevnenie bolo postavené v záverečnej fáze markomanských vojen (r. 175-179). Po uzavretí mieru s Germánmi (r. 180) bol prestavaný na kamennú pevnosť, ktorá fungovala až do 4. storočia.

3D model of digitalized monument of Roman military camp in Iža, site Leányvár. The first fortification was built at the end of Marcoman wars (175-179), then it was re-built to a fortress that was in use until the 4th century.

Free

General public

Digital offerings - Virtual tours

Nitra-Dražovce, Kostol sv. Michala / Church of St. Michael
3D model zdigitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostol sv. Michala v Nitre-Dražovciach. Kostol bol postavený na zvyškoch staršieho kostola v 12. storočí v románskom slohu. Nachádzal sa v areáli slovanského hradiska. Neskôr prešiel do správy benediktínov zo Zoborského kláštora. Pri kostole bol preskúmaný cintorín z 11. až 18. storočia - dnes sú z neho zachované kamenné dosky - náhrobné kamene ležiace v okolí kostola.

3D model of digitalized monument of church of St. Michael in Nitra-Dražovce. The church was built in the 12th century in romanesque style on ruins of older church. Later it was administrated by benedictines from Zobor Abbey. Graveyard from the 11th - 18th centuries was unearthed in the vicinity of the church.

Free

General public

Digital offerings - Virtual tours

Trenčín-Opatová, Veľká skalka, Kláštor benediktínov
3D model zdigitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Kláštor benediktínov na Veľkej skalke v Trenčíne-Opatovej.

3D model of digitalized monument of Benedictine abbey in Veľká skalka in Trenčín-Opatová.

Free

General public

Digital offerings - Virtual tours

Veľká Čalomija, ruina gotického kostola / Veľká Čalomija, ruin of gothic church
3D model zdigitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky zaniknutého kostola vo Veľkej Čalomii. Kostol bol postavený v 14. storočí v gotickom slohu. Dnes je z neho už len malebná ruina.

3D model of digitalized monument of church in Veľká Čalomija. The church was built in the 14th century in gothic style. Today it is only a romantic ruin.

Free

General public

Digital offerings - Virtual tours

Zemplín - Hradisko
Lokalita Hradisko v Zemplíne bola osídlená vo viacerých obdobiach praveku a včasnej doby dejinnej, neskôr sa stala sídlom komitátneho hradu včasnostredovekého Uhorska, následne župného hradu. Od roku 2014 na nej prebieha archeologický výskum (Pamiatkový úrad SR). Digitalizovaný 3D model zachytáva sondu tohto výskumu s odkrytou kamennou architektúrou rámcovo datovanou do 12. storočia.

Site Hradisko in Zemplín was inhabited in several prehistoric and protohistoric periods, later it became a seat of comitate castle of Early Mediaeval Hungary, later of county castle. Archaeological excavation is realized there from 2014 onwards (by The Monuments Board of the Slovak Republic). 3D model captures excavation ditch with stone structures dated to the 12th century.

Free

General public

Bratislava, Svätý Jur

Národné kutúrne pamiatky Hradisko Neštich a Hrad Biely Kameň - 3D model / National Cultural Monuments Hillfort Neštich and Castle Biely kameň - 3D model

Svätý Jur, k. ú. Neštich

https://skfb.ly/6T9tP

Hradisko Neštich bolo vybudované na vrchu s miestnym názvom Handrlák v Malých Karpatoch. Osídlené bolo už v staršej dobe železnej (8.- 6. stor. pred n. l.). Ťažisko osídlenia však spadá do včasného stredoveku (8.-10. stor.). V 13.-14. storočí bolo opätovne využité šľachtickým rodom Hunt-Poznanovcov, nachádzala sa tu drevená palácová stavba a murovaná cisterna s potrubím. Nový hrad Biely Kameň na susednom kopci sa prvýkrát spomína v roku 1271. Mal kamenné jadro obohnané valmi a priekopami a predhradie. V sídle sa nachádzali vojenské, obytné, skladové, kuchynské a iné priestory, mal cisternu napájanú potrubím a vstup s padacím mostom.

3D model bol vytvorený v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava a Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Digital offerings - Virtual tours

3D model of hillfort Neštich and castle Biely kameň
Hillfort Neštich is situated in Svätý Jur-Neštich in Malé Karpaty Mountains. A road to Záhorie has led through the valley under the hillfort. The hillfort settlement was used already in the Early Iron Age (8th – 6th century BC), but the most of archaeological remains come from the Early Middle Ages (8th- 10th cent.). Later, in the 13th and 14th century the place was used by magnates from house of Hunt-Poznan. There was wooden palace and stone cistern with pipe line. New castle Biely kameň on the neighbouring hill was mentioned in 1271 for the first time. The castle was built from stone, with several walls and ditches around it. The entrance had a drawbridge. There were military, residential, kitchen and other spaces as well as cistern with pipe line.

3D model was made by The Monuments Board of the Slovak Republic in cooperation with Slovak Technical University Bratislava and Malokarpatské Museum in Pezinok.

Free

General public

Kosice, Košice

Voľný vstup na archeologické výstavy vo Východoslovenskom múzeu

Námestie Maratónu mieru 2

http://www.vsmuzeum.sk

Pri príležitosti Európskych archoelogických dní bude v Historickej účelovej budove vstup na dve aktuálne archeologické výstavy voľný. Príďte sa pozrieť na jedinečný nález prílb z mladšej doby bronzovej z obce Trhovište a spoznajte príbeh archeológa Jána Pástora.

v piatok a v sobotu od 9:00 do 17:00
v nedeľu od 14:00 do 18:00

Exhibition

Voľný vstup na archeologické výstavy
Príďte sa pozrieť na jedinečný nález prílb z mladšej doby bronzovej z obce Trhovište a spoznajte príbeh archeológa Jána Pástora.

v piatok a v sobotu od 9:00 do 17:00
v nedeľu od 14:00 do 18:00

Free

Saturday 20 June de 09:00 à 17:00 Friday 19 June de 09:00 à 17:00 Sunday 21 June de 14:00 à 18:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Nitra, Kostoľany pod Tribečom

Kostoľany pod Tribečom - Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku (Walks in Kostoľany educational trail)

Kostoľany pod Tribečom

http://www.kostolianskychodnik.sk

Pre verejnosť bude od 10.00 do 14.00 otvorený Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi predrománskymi maľbami. Výklad o jeho výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní zabezpečia odborníčky z Krajského pamiatkového úradu Nitra o 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00.
Doobeda sa uskutoční komentovaná prechádzka na hradisko z doby železnej Veľký Lysec. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Juraja po náučnom chodníku o 10.30 a bude trvať pomalým tempom max. 3 hodiny. Poobede sa prejdeme na neďaleký hrad Gýmeš. Vyrazíme tiež od kostola o 14.00. Prechádzky sú vhodné aj pre rodiny s deťmi.
Podujatie organizuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, Katedrou archeológie FF UKF v Nitre, Farským úradom Ladice a Obecným úradom v Kostoľanoch pod Tribečom.

Guided tour

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom
Pre verejnosť bude Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi predrománskymi maľbami otvorený v čase od 10.00 do 14.00. Výklad o výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní tejto pamiatky zabezpečia odborníčky z Krajského pamiatkového úradu Nitra vždy o celej hodine, teda o 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.

Free

Saturday 20 June de 10:00 à 14:00 (10.00, 11.00, 12.00, 13.00 - komentované prehliadky kostola, mimo toho prehliadka bez odborného komentára)

General public

Guided tour

Komentovaná prechádzka na hradisko Veľký Lysec (Commented walk to Veľký Lysec hillfort)
Pre záujemcov s túlavými topánkami pripravíme komentovanú vychádzku po náučnom chodníku na hradisko z doby železnej Veľký Lysec. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom o 10,30 a bude trvať pomalým tempom max. 3 hodiny. Prechádzky sú vhodné aj pre rodiny s deťmi.
V rámci prechádzky sa dozviete viac o archeologickom výskume Kostolianskej kotliny, nových metódach diaľkového prieskumu zeme, hrádkoch a hradiskách v Tribeči, ale aj o najvýznamnejších náhodných archeologických nálezoch, o tom ako postupovať pri takomto náleze i o tom, čo sa deje s archeologickými nálezmi po výskume a kde nakoniec končia.

Free

Saturday 20 June de 10:30 à 13:30 (Pôjde sa pomalým tempom, odhadovaný čas je maximum (môže byť aj kratšie))

Children, Family, General public

Guided tour

Komentovaná prechádzka na hrad Gýmeš (Commented walk to castle Gýmeš)
Komentovaná prechádzka na hrad Gýmeš sa v sobotu poobede. Vyrazíme od kostola Sv. Juraja v Kostoľanovch pod Tribečom o 14.00. Cesta na hrad s miernym stúpaním trvá pomalým tempom asi hodinu. Prechádzka je vhodná aj pre rodiny s deťmi.
V rámci prechádzky sa tiež dozviete viac o archeologickom výskume Kostolianskej kotliny, o archeologických náleziskách v Tribeči, ale aj o najvýznamnejších náhodných archeologických nálezoch, o tom ako postupovať pri takomto náleze i o tom, čo sa deje s archeologickými nálezmi po výskume a kde nakoniec končia.

Free

Saturday 20 June de 14:00 à 16:30

Children, Family, General public

Nitra, Kovarce, Velčice

Národná kultúrna pamiatka hradisko Veľký Tribeč / National Cultural Monument Hillfort Veľký Tribeč

Veľký Tribeč

https://skfb.ly/6T9xF

Výšinné hradisko bolo vybudované okolo vrcholu Veľkého Tribeča (830 m n. m). Areál s rozlohou 19,3 ha opevnený valom z kameňa a zeminy leží na území obcí Kovarce v okr. Topoľčany a Velčice v okr. Zlaté Moravce. Z východnej strany je chránené predsunutým líniovým valom. Ťažisko osídlenia lokality spadá do neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej (lužická kultúra). Na vizualizácii dát lidaru (LLS) sú dobre viditeľné zväzky pôvodných prístupových ciest k hradisku i sídliskové terasy mimo opevnený areál. O jeho funkcii veľa nevieme, ale vzhľadom na lokalizáciu okolo najvyššieho vrchu pohoria Tribeč nie je vylúčené, že malo centrálnu správnu a/alebo náboženskú funkciu.

3D model bol vytvorený v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava.

Digital offerings - Virtual tours

3D model of hillfort Veľký Tribeč
Hilltop settlement was built around the hilltop of Veľký Tribeč in Tribeč Mountains. The area of 19.3 ha was enclosed by rampart made od excaavted earth and masonry. It was used predominantly in the end of the Bronze Age and in the Early Iron Age (Lusatian culture). Fortifications, groups of original access roads and also settlement terraces outside the fortified area are clearly visible on our visualization of data of airborne laser scanning (LiDAR). There is only a little known on function of the settlement, but due to its location on the highest hill of Tribeč Mountains it probably had central administrative and/or religious role.

3D model was made by The Monuments Board of the Slovak Republic in cooperation with Slovak Technical University Bratislava.

Free

General public

Nitra, Kostoľany pod Tribečom, Velčice

Národná kultúrna pamiatka hradisko Veľký Lysec / National Cultural Monument Hillfort Veľký Lysec

Veľký Lysec, Malý Lysec

https://skfb.ly/6T9xG

Výšinné hradisko bolo vybudované na temene a svahoch vrchov Veľký a Malý Lysec v pohorí Tribeč. Na najvyššej časti Veľkého Lysca sa nachádza tzv. horný hrad - akropola, zo SZ chránená strmými skalami a z ostatných strán opevnená hradbou s kamennou plentou. Túto časť hradiska dopĺňali viaceré opevnenia (priekopa a val) a predhradia (opevnené aj neopevnené). Sídliskový areál má spolu rozlohu približne 22 ha. Existencia hradiska spadá na základe nálezov do staršej doby železnej (8.-7. stor. p. n. l.). Sporadické nálezy sú aj z iných období (eneolit, latén, sťahovanie národov, stredovek). Hradisko je zastávkou Kostolianskeho náučného chodníka (www.kostolianskychodnik.sk).

3D model bol vytvorený v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava.

Digital offerings - Virtual tours

3D model of hillfort Veľký Lysec
Hilltop settlement was built on the hilltops and slopes of Veľký Lysec and Malý Lysec in Tribeč mountains. On the hilltop of Veľký Lysec there is so called Acropolis, enclosed by stone rampart. Other parts of this hilltop settlement comprised of several fortified and also not fortified areas. The entire area of the settlement complex was 22 ha. It was in use in the Early Iron Age (8th and 7th centuries BC). Sporadic finds are dated to other periods as well (Aeneolithic, La Tene, Migration Period, Middle Ages). It is a stop on the Kostoľany educational trail (www.kostolianskychodnik.sk).

3D model was made by The Monuments Board of the Slovak Republic in cooperation with Slovak Technical University Bratislava.

Free

General public

Nitra, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor - 3D model / National Cultural Monument Hillfort Zobor - 3D model

Nitra, Zobor

https://skfb.ly/6TtHx

Národná kultúrna pamiatka hradisko Zobor leží na juhozápadnom výbežku masívu pohoria Tribeč. Takmer 2 km dlhý a miestami až 7 m vysoký val obopína vrchy Pyramída a Zobor. Opevnený areál má rozlohu približne 20 ha. Hradisko bolo podľa doterajších výskumov vybudované v neskorej dobe bronzovej a pretrvalo do staršej doby železnej (lužická kultúra). Nie úplne jasné je jeho využitie v období včasného stredoveku. Na vizualizácii dát leteckého laserového skenovania (LLS) sú dobre čitateľné aj predsunuté opevnenia, prístupové cesty a ďalšie antropogénne relikty. V roku 2008 tu bol otvorený Historický náučný chodník hradisko Zobor (http://www.hradiskozobor.sk/).

3D model bol vytvorený v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou Bratislava a OZ Hradisko Zobor.

Digital offerings - Virtual tours

3D model of hillfort Zobor
The National Cultural Monument Hillfort Zobor is located in Southwestern fringe of Tribeč mountains. Nearly 2 km long and sometimes even 7 m high wall encloses the area od 20 ha. It was built in the Late Bronze Age (Lusatian culture) and used also in the Early Iron Age. Its use in the Early Middle Ages is not clear at present. Several fortifications, roads and other anthropogenic relics are clearly visible on our visualization of data of airborne laser scanning (LiDAR).
In 2008 Historical educational trail Hradisko Zobor was opened there (http://www.hradiskozobor.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=200080).

3D model was made by The Monuments Board of the Slovak Republic in cooperation with Slovak Technical University Bratislava and Hradisko Zobor Civil Association.

Free

General public

Nitra, Žirany, Podhorany (k. ú. Mechenice), Štitáre

Národná kultúrna pamiatka hradisko Žibrica - 3D model / National Cultural Monument Hillfort Žibrica - 3D model

Žibrica

https://skfb.ly/6T9sR

Výšinné hradisko bolo vybudované okolo vrcholu Žibrica, ktorý tvorí prirodzenú dominantu pohoria Tribeč. Opevnený areál s rozlohou cca 6,9 ha leží na území obcí Žirany, Podhorany (k. ú. Mechenice) a Štitáre v okr. Nitra. Osídlené bolo najmä v neskorej dobe bronzovej a staršej dobe železnej (halštatskej), presnejšie v 9. až v druhej polovici 7. storočia p. n. l. Nálezy z mladších období dokladajú sporadické osídlenie polohy v strednej dobe laténskej (1. polovica 3. až koniec druhého stor. p. n. l.), vo vrcholnom stredoveku (13.-14. stor.) a v novoveku (16.-17. stor.). Na vizualizácii dát lidaru (LLS) sú dobre viditeľné sídliskové terasy, naznačujúce pomerne husté osídlenie.

3D model bol vytvorený v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou Bratislave.

Digital offerings - Virtual tours

3D model of hillfort Žibrica
The National Cultural Monument Hillfort Žibrica was built on the eponymous dominant hilltop in Tribeč mountains. Fortified area of 6,9 ha was used mainly in the end of the Bronze Age and in the Early Iron Age (more specifically from the 9th to the 2nd half of the 7th century BC).
Sporadic finds evidence the use of the site in the La Tene Period (1st half of the 3rd - end of the 2nd cent. BC), in High Middle Ages (13th - 14th cent.) and in 16th - 17th cent. Densely placed settlement terraces are clearly visible on our visualization of data of airborne laser scanning (LiDAR).

3D model was made by The Monuments Board of the Slovak Republic in cooperation with Slovak Technical University Bratislava.

Free

General public

Presov, Stropkov

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov

Zámocká 519/3
091 01 Stropkov

www.tripolitana.sk

Stropkov – the forgotten castle
The people of Stropkov doubted the existence of the Castle. Historians did not have sufficient sources to confirm its existence. Until the appearance of the archive document from 1767, which represented a ground plan of the castle area and buildings, faithfully depicting a form of the complex at the end of the 18th century and so it confirmed the existence of the castle in the second half of the 18th century, when the majority of Slovak castles had been ruined.
The research of Stropkov Castle has brought important knowledge about the disposition of the castle area, the character of its defensive system and the structures uncovere and the standard of living in the castle. Movables date back to the 16th –18th century.

Digital offerings - Others

Kaštieľ Stropkov
Presov, Hanušovce nad Topľou

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark Hanušovce n.T.

Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou

www.tripolitana.sk

Archeopark Živá archeológia, open-air muzeum v Hanušovciach n. T. , súčasť Krajského múzea v Prešove, je spojené s archeoskanzenom Karpacka Troja v Poľsku Transkarpatskou archeo-kultúrnou cestou. Cesta je označená smerovými a informačnými tabuľami v miestach archeologických a kultúrnych zaujímavostí na slovenskej i poľskej strane.

Discovery tour

Transkarpatská archeo-kultúrna cesta
Transkarpatská archeo-kultúrna cesta je jediná svojho druhu v tomto regióne, ktorá pre kultúrny turizmus využíva aj informácie o archeologických pamiatkach. Bola vybudovaná v rámci projektu Interreg PL-SK.

Free

Sunday 21 June de 14:00 à 18:00 et de 14:00 à 18:00Saturday 20 June de 14:00 à 18:00 et de 14:00 à 18:00Friday 19 June de 08:00 à 15:30 et de 08:00 à 15:30

General public

Digital offerings - Mobile applications

Transkarpatská archeo-kultúrna cesta
Na tabuliach sú aj QR kódy, prostredníctvom ktorých si turista môže stiahnuť mobilnú aplikáciu.

Free

General public

Presov, Hanušovce nad Topľou

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark Hanušovce n. T.

Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou

www.tripolitana.sk

Archeologická expozícia Svet dávnych vekov v Hanušovciach nad Topľou je situovaná v suteréne barokového kaštieľa. Predstavuje praveké až novoveké dejiny regiónov v povodí Ondavy, Tople a Torysy na severovýchode Slovenska. Obsahuje mnoho multimediálnych prvkov, vizualizačných doplnkov a samozrejme základné múzejné médium - originálne archeologické artefakty. Charakterizuje ju atypická centrálna sinusoida panelov so zabudovanými vitrínami, dotykovými obrazovkami a obrazmi, ktoré približujú život v jednotlivých obdobiach. Scény s pracovnými, bojovými, sakrálnymi či oddychovými témami umožňujú návštevníkovi predstavu reálneho života v minulosti.

Exhibition

Archeologická expozícia Svet dávnych vekov v Hanušovciach nad Topľou
Expozícia vznikla vďaka cezhraničnému projektu Interreg V-A PL-SK..

Fee required

General public

Presov, Hanušovce nad Topľou

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark Hanušovce n. T.

Zámocká 160/5
094 31 Hanušovce nad Topľou

www.tripolitana.sk

Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach n. T. súčasť Krajského múzea v Prešove, je open-air múzeum, ktoré ponúka návštevníkovi poznanie, oddych a zábavu. V rekonštrukciách pravekých a včasnostredovekých objektov s dobovým zariadením a predmetmi dennej potreby, odevmi, zbraňami, hudobnými nástrojmi možno vidieť, cítiť, dotknúť sa, a zažiť dávne dejiny. Je tu 7 obytných objektov z 5 období (paleolit, neolit, doba bronzová – 2, doba laténska, včasný stredovek – 2), 1 mohyla, tiež kovolejárska a hrnčiarska dielňa a chlebová pec, palisáda s vežou nad vstupnou bránou a väčší objekt pre edukačné aktivity.

Workshop

Archeopark
V archeoparku sa realizujú archeologické experimenty, netradičné vyučovanie a oddychové podujatia.

Fee required

General public

Trencin, Trenčín

Trenčiansky hrad / Trenčín castle

Matúšova ul., Trenčín (nedá sa netrafiť)

www.muzeumtn.sk

Významná archeologická lokalita v Trenčíne a bývalý župný hrad. Important archaeological site in Trenčín and former county castle.

Lecture

Špecializovaná neformálna prehliadka Trenčianskeho hradu so zameraním na archeológiu Trenčianska.
Od neandertálcov po Matúša Čáka alebo Všetko, čo ste chceli vedieť o archeológii, ale báli ste sa spýtať :-)

V prípade otázok píšte, prosím, na tomas.michalik@muzeumtn.sk alebo na info@muzeumtn.sk. Dovidenia na hrade.

6.00 €, There are discounted rates

Friday 19 June de 16:30 à 18:00

Children, Adults, General public

Trnava, Trnava

Online lectures

Hornopotočná 23
91701 Trnava
Slovak Republic

http://ff.truni.sk/en/department-classical-archaeology

The education at the Department of Classical Archaeology, Trnava University in Trnava
is concentrated on Art, History, Culture and Archaeology of Ancient Greece, Rome and Roman Provinces. Imply also the Aegean Bronze Age (Minoan and Mycenaean Civilization), Ancient History (Egypt and Near East) and Archeology of boundary regions of the Ancient World (Scyths, Celts, Thracs, Cimers). A part of the study programme are the courses of Classical Greek Language and Latin, as well as modern languages.

Digital offerings - Online videos and podcasts

online videos
The pandemic associated with the COVID-19 virus has limited the possibilities for contact teaching at universities at home and abroad. Therefore, we try to continue teaching a little differently. For all of you we have prepared a lecture focused on the depiction of man and nature in Greek art. It was created with the support of the grant KEGA 010TTU-4/2020 (Environmental archeology: man, nature and the environment in antiquity). For other lectures, all in Slovak language, please follow our YouTube channel.

Free

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Trnava, Trnava

Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie/ A bit different history: human and environment

Hornopotočná 23
91701 Trnava
Slovak Republic

http://ff.truni.sk/katedra-klasickej-archeologie

At the present time, the Department of Classical archaeology at Trnava university provides single field credit bachelor, master and doctoral study of Classical Archaeology.The education is concentrated to Art, History, Culture and Archaeology of Ancient Greece, Rome and Roman Provinces. Imply also the Aegean Bronze Age (Minoan and Mycenaean Civilization), Ancient History (Egypt and Near East) and Archaeology of boundary regions of the Ancient World. A part of the study program are the courses of Classical Greek Language and Latin, as well as modern languages.The particularity of the study is the comparison of the evolution of European Prehistoric Ages to advanced civilizations of Aegean region.

Digital offerings - Online videos and podcasts

Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie/ A bit different history: human and environment
Dlhodobé ako aj krátkodobé zmeny podnebia a prírodného prostredia mali dopad na dejinný vývoj človeka v každom období. Vedecká diskusia sa v súčasnosti dotýka najmä povahy a rozsahu týchto zmien, ako aj schopnosti jednotlivých spoločenstiev im čeliť/ Long or short-term climate changes and changes of natural environment had an impact on the historical development of human mankind since the beginning. The scientific debate currently concerns the nature and extent of these changes, as well as the ability of past communities to face them. In the video you can adjust the subtitles in different languages.

Free

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Digital offerings - Online videos and podcasts

Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie/ A bit different history: human and environment
Dlhodobé ako aj krátkodobé zmeny podnebia a prírodného prostredia mali dopad na dejinný vývoj človeka v každom období. Vedecká diskusia sa v súčasnosti dotýka najmä povahy a rozsahu týchto zmien, ako aj schopnosti jednotlivých spoločenstiev im čeliť/ Long or short-term climate changes and changes of natural environment had an impact on the historical development of human mankind since the beginning. The scientific debate currently concerns the nature and extent of these changes, as well as the ability of past communities to face them. In the video you can adjust the subtitles in different languages.

Free

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability

Trnava, Ducové, okr. Piešťany

Ducové - Kostolec (okr. Piešťany), veľkomoravský veľmožský dvorec /Early Mediaeval magnate’s court

Ducové, okr. Piešťany, poloha Kostolec (neďaleko od dediny)

Veľmožský dvorec v polohe Kostolec v Ducovom, postavený na mieste pravekého hradiska v 9. storočí, sa svojím charakterom radí medzi ranofeudálne sídla vládnucej vrstvy a predznamenáva tak výstavbu hradov vo vrcholnom stredoveku. Formou prednášky sa návštevníci dozvedia základné údaje o histórii lokality a o výskumných aktivitách na Kostolci v minulosti i súčasnosti. Súčasťou akcie bude i názorná ukážka dobovej lukostreľby a prezentácia vzhľadu včasnostredovekého opevnenia ilustrovaná na vybudovanom úseku hradby napodobujúcej stavbu z 9. storočia.
Podujatie začne o 14:30 na lokalite a bude trvať asi hodinu. Koná sa pod záštitou Krajského pamiatkového úradu Trnava v spolupráci so Zámockou skupinou historickej lukostreľby Aquilas o.z.Hlohovec.

Lecture

Ducové - Kostolec, prednáška na lokalite / open-air lecture
The aim of the open-air lecture is to introduce an important Early Mediaeval site Kostolec near Ducové to the public. It is a magnate’s court dated between the half of the 9th and half of the 10th century which belongs to Early Mediaeval residences of nobility and adumbrates building of castles in High Middle Ages. Visitors will learn basic information on history of Kostelec and on archaeological excavations in the past and present. During the lecture also reconstruction of part of fortification based on finds of the rampart from the 9th century will be presented as well as Early Mediaeval archery in period costumes.

Free

Saturday 20 June de 14:30 à 15:30

General public

Zilina, Čadca

Kysucké múzeum v Čadci, archeologická lokalita Radoľa-Koscelisko

Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

www.kysuckemuzeum.sk

Online prezentácia najvýznamnejšej archeologickej lokality na Kysuciach, ktorá sa nachádza v polohe Koscelisko v katastri obce Radoľa. Kysucké múzeum tu vykonalo niekoľko archeologických výskumov, pri ktorých archeológovia odkryli pôdorys stredovekého kostola a tiež pohrebisko z doby bronzovej.

Digital offerings - Online videos and podcasts

RADOĽA KOSCELISKO, prezentácia

Free

General public

Zilina, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš

http://www.smopaj.sk/sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je špecializovaným múzeom s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť ochrany prírody a krajiny vrátane jaskyniarstva. Múzeum sídli v budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia. V podzemných priestoroch budovy sa nachádza expozícia Kras a jaskyne Slovenska, ktorej jedna časť je venovaná Speleoarcheológii. Návštevníci tu môžu vidieť množstvo zaujímavých diorám a archeologických nálezov zo slovenských jaskýň, ktoré dokumentujú využitie týchto podzemných priestorov ľuďmi od paleolitu až po druhú svetovú vojnu.

Digital offerings - Online videos and podcasts

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, prezentácia zbierkových predmetov
Pandémia súvisiaca so šírením vírusu Covid – 19 na dlhší čas ochromila fungovanie mnohých kultúrnych inštitúcií, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva nevynímajúc. Naše expozície boli niekoľko týždňov pre verejnosť zatvorené a aj teraz, po uvoľnení opatrení, k nám návštevníci prichádzajú opatrne a v menšom počte. Pripravili sme preto on line prezentáciu z najzaujímavejších zbierkových predmetov zo speleoarcheológie. Veríme, že vás upúta a v blízkej budúcnosti naše múzeum znovu radi navštívite.

Free

General public